Algemene verkoop-,leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes en leveringen van de Bredase Kaarsenfabriek b.v. en op alle overeenkomsten die de Bredase Kaarsenfabriek b.v. sluit met een wederpartij, tenzij schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

Artikel 2 Offertes

1. Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegevens in prijscouranten en folders, zijn vrijblijvend tenzij door Bredase Kaarsenfabriek b.v. anders wordt bepaald.
2. overeenkomsten zijn eerst bindend voor de Bredase kaarsenfabriek b.v. indien deze schriftelijk zijn bevestigd, en/of telefonisch akkoord bevonden.
3. afbeeldingen bij offertes getoond, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Opgegeven maten en kleuren zijn aan toleranties onderhevig, afwijkingen zijn daarom voorbehouden.

Artikel 3 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke orderbevestiging en dient bij afwijking volgens de wederpartij binnen 8 dagen gecorrigeerd retour bij de Bredase Kaarsenfabriek b.v. te zijn. Voor repeterende opdrachten ( dit zijn orders waarvoor producten reeds eerder tegen gelijke condities zijn geleverd) volstaat een mondelinge orderbevestiging voor het tot stand komen van de overeenkomst.
2. Alle prijzen in prijscouranten, aanbiedingen en/of orderbevestigingen zijn prijzen exclusief omzetbelasting en gelden af magazijn, tenzij anders vermeld.
3. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie. Indien paraffine prijzen stijgen, zal de Bredase Kaarsenfabriek b.v. het recht hebben deze verhogingen door te berekenen.

Artikel 4 Levertijd

1. De levertijd gaat in op de datum van de orderbevestiging
2. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Bredase Kaarsenfabriek b.v. zal zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd houden, doch is noch in gebreke in geval van overschrijding van de levertijd, noch aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding, indien deze niet aan hem te wijten is.

Artikel 5 Levering

1. Bredase kaarsenfabriek b.v. bepaalt de werkwijze en/of route via welke de zaken geleverd worden.De leveringen geschieden af fabriek tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 Reclames

1. Manco`s en/of beschadigingen dienen binnen 8 dagen na aflevering door de wederpartij aan Bredase kaarsenfabriek b.v. te worden gemeld. Ieder recht van reclame vervalt indien de zaken reeds in gebruik zijn genomen met uitzondering van gebreken die slechts bij het branden van de kaarsen tot uiting kunnen komen.
2. In geval van gegronde en tijdige reclame de Bredase Kaarsenfabriek b.v. gehouden de geleverde zaken kosteloos te vervangen, respectievelijk aan te vullen. Vervanging vindt niet plaats zolang Bredase Kaarsenfabriek b.v. de te vervangen zaken niet heeft terug ontvangen.

Artikel 7 Betaling

1. Alle betalingen moeten geschieden op een door Bredase Kaarsenfabriek b.v. aan te wijzen bank- of postbankrekeningnummer binnen 14 dagen na leveringsdatum, tenzij door Bredase kaarsenfabriek b.v. anders wordt bepaald.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand over het factuurbedrag inclusief BTW.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. De door Bredase Kaarsenfabriek geleverde zaken blijven tot het moment van volledige betaling, met inbegrip van rente en kosten, haar eigendom.
2. De wederpartij moet beletten, dat zaken van Bredase Kaarsenfabriek b.v. door beslaglegging worden getroffen; mocht dat desalniettemin geschiedden, dan dient de wederpartij Bredase Kaarsenfabriek onverwijld op de hoogte te stellen.

Artikel 9 Risico en aansprakelijkheid

1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van bestuurders van de Bredase Kaarsenfabriek b.v. of haar leidinggevende ondergeschikten is de Bredase Kaarsenfabriek b.v. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan zaken of personen ontstaan door de geleverde zaken alles in de ruimste zin des woord.
Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van Bredase Kaarsenfabriek b.v. tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook te alle tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarden van de geleverde zaken.

Artikel 10 Ontbinding van de overeenkomst

1. Annulering van een door Bredase Kaarsenfabriek b.v. bevestigde order kan slechts met goedvinden van Bredase Kaarsenfabriek b.v. geschieden. In dat geval Bredase Kaarsenfabriek b.v. een vergoeding voor door haar gemaakte kosten in rekening mogen brengen gelijk aan 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00.

Artikel 11 Buitengerechtelijke kosten

1. Is de wederpartij in gebreke met het nakomen van een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten bedragen in ieder geval minimaal 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00

Artikel 12 Geschillen

1. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of van andere overeenkomsten welke van een zodanige overeenkomsteen uitvloeisel mochten zijn, zullen in eerste instantie worden berecht, onder toepassing van Nederlands recht, door de bevoegde rechter te Breda.