VOORWAARDEN

Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden:

U kunt de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden hier downloaden.


BREDASE KAARSENFABRIEK B.V.

Artikel 1 Algemeen
1.1.    De onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, nader te noemen: "de voorwaarden", zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van de Bredase Kaarsenfabriek B.V., aan een of meerdere derden, alsmede de overeenkomsten die Bredase Kaarsenfabriek B.V. in het kader van een aan haar verleende opdracht met een derde sluit, alsmede op de uitvoering van opdrachten door of namens Bredase Kaarsenfabriek B.V. en op al hetgeen zich, naar aanleiding of in verband met die aanbiedingen en/of opdrachten mocht voordoen.

1.2.    In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
          Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bredase Kaarsenfabriek B.V. ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda, Nederland onder nummer 20099193 gevestigd te (4824 AL) Breda aan het adres Franse Akker 19, gebruiker van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden;
          Opdrachtgever: degene aan wie opdrachtnemer een aanbieding doet en/of met wie opdrachtnemer een overeenkomst sluit, alsmede haar vertegenwoordigers;

          Artikel 2 Offertes en overeenkomsten
2.1.    Tenzij anders aangegeven heeft een door opdrachtnemer verstrekte offerte een geldigheidsduur van 30 dagen en vervalt deze als niet binnen deze termijn een opdracht tot stand is gekomen. Tenzij anders aangegeven dienen offertes in zijn geheel te worden aanvaard; een offerte verplicht opdrachtnemer niet om een gedeelte van de geoffreerde zaken te leveren tegen een pro rata gedeelte van de geoffreerde prijs.
2.2.    Alle offertes van opdrachtnemer met daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en binden opdrachtnemer niet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Zonder opdrachtbevestiging of begin van de uitvoering door opdrachtnemer kan de opdracht nimmer geacht worden door opdrachtnemer te zijn geaccepteerd. Bij opdrachten met een repeterend karakter, zijnde een order waarvoor producten al eerder tegen gelijke condities zijn, kan een mondelinge opdrachtbevestiging volstaan. Opdrachtnemer is gerechtigd haar offerte binnen 2 werkdagen na ontvangst van acceptatie door de opdrachtgever te herroepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2.3.    Onder omstandigheden kan opdrachtnemer er voor kiezen om de werkzaamheden in het kader van de opdracht door derden uit te laten voeren, zonder voorafgaande bevestiging in de richting van opdrachtgever.
2.4.    Wijzigingen in de aanvaarde opdracht zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk of per e-mail door opdrachtnemer zijn bevestigd en/of akkoord bevonden.
2.5.    Verstrekte afbeeldingen en tekeningen welke niet uitdrukkelijk in de aanbieding of in de overeenkomst zijn genoemd, zijn niet bindend.
2.6.    Gewichten, afmetingen, prijzen en overige gegevens opgenomen in catalogi, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten, nieuwsbrieven en op websites en dergelijke, hebben het karakter van aanduidingen en zijn slechts indicatief. Zij binden opdrachtnemer niet.
2.7.    Eventuele inkoop- op andere voorwaarden waarvan opdrachtgever zich bedient, binden opdrachtnemer niet en worden uitdrukkelijk verworpen, tenzij (gedeelten van) de voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer worden aanvaard.

Artikel 3 Prijs en betaling
3.1.    Tenzij anders is vermeld zijn de prijzen:
exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten; gebaseerd op levering af fabriek (ex-works Incoterms 2020); exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitladen, transport en verzekering; exclusief uit- en invoerheffingen en andere overheidsheffingen.
3.2.    De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's. Indien de betaling in een andere valuta plaatsvindt en hierdoor prijsverschillen optreden, is opdrachtnemer gerechtigd om dit prijsverschil door te berekenen aan opdrachtgever.
3.3.    De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn geldend op de datum van aanbieding, tenzij anders is vermeld of overeengekomen. In geval van verhoging van kostprijsfactoren is opdrachtnemer gerechtigd om de opgegeven prijs dienovereenkomstig te verhogen. Opdrachtgever wordt van de prijsverhoging zo spoedig mogelijk is kennis gesteld. Eerdere leveringen tegen eerder opgegeven prijzen binden opdrachtnemer niet.
3.4.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling zonder enige korting of verrekening plaats te vinden door middel van overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is. De op het bankafschrift van opdrachtnemer aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
3.5.    Opdrachtnemer heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling te verlangen van opdrachtgever. Zonder verstrekking van de verzochte vooruitbetaling, is opdrachtnemer niet gehouden om een begin te maken met de uitvoering van de opdracht, de opdracht te voltooien en/of de overeengekomen zaken te leveren.
3.6.    Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de verschuldigde rente, alsmede de door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Artikel 4 Rente en kosten
4.1.    Als de betalingstermijn wordt overschreden is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand, dan wel de wettelijke rente (indien deze hoger is) aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
4.2.    Bij niet (tijdige) betaling of niet nakoming van verplichtingen door de opdrachtgever, is opdrachtgever buiten het factuurbedrag en de rente, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtnemer verschuldigd. Voor opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt dat in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom, met een minimum van € 75,00 exclusief BTW voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. Opdrachtgevers die niet handelen in de uitvoering van een beroep of bedrijf zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 5 Levering
5.1.    Levering vindt plaats af-fabriek (ex-works Incoterms 2020), tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Als opdrachtnemer verzending of vervoer, verzekering of export organiseert, handelt opdrachtnemer voor rekening en risico van opdrachtgever en blijft het moment van overgang van het risico van de zaken onveranderd af-fabriek.
5.2.    Een eventuele door opdrachtnemer aangegeven levertijd is geen fatale termijn; bij niet tijdige levering dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn.
5.3.    Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door opdrachtgever niet zijn afgenomen, zullen eventuele opslagkosten door opdrachtgever dienen te worden vergoed.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1.    De eigendom van de door opdrachtnemer geleverde zaken gaat pas over op opdrachtgever, zodra deze alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen.
6.2.    In geval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij opdrachtgever, verkrijgt opdrachtnemer het mede-eigendomsrecht over de nieuw ontstane zaken en wel ten belope van de waarde van de vordering vanwege de door opdrachtgever onbetaald gelaten facturen van opdrachtnemer.
6.3.    Opdrachtgever is niet gerechtigd om de zaken in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, zolang de eigendom niet op hem is overgegaan.

Artikel 7 Reclames
7.1.    Eventuele reclames worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen als zij rechtstreeks en binnen 8 dagen na levering van de betreffende zaken schriftelijk zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de klachten.
7.2.    Als de reclame een niet zichtbaar of waarneembaar gebrek betreft, kan de reclame geldend worden gemaakt binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek, echter nooit later dan 3 maanden na de datum waarop de zaken aan opdrachtgever zijn geleverd.
7.3.    Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na factuurdatum.
7.4.    Geen recht op reclame geeft een gewichtsverschil op de door opdrachtnemer geleverde producten van ten hoogste 1,00 %.
7.5.    Als een reclame gegrond is, dan is opdrachtnemer gerechtigd de ondeugdelijke zaken te vervangen, zonder dat opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
7.6.    Het indienen van een reclame ontslaat opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1.    Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het niet in acht nemen of overtreden van waarschuwingen en voorschriften die zijn geplaatst op de door opdrachtgever geleverde zaken of daarbij geleverde gebruiksaanwijzingen.
8.2.    De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte, respectievelijke gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer of ondeugdelijk gebruik van het geleverde product. Voor schade aan omzet en/of winstderving is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid.
8.3.    De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever en derden voor schade, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst en de levering van zaken is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheids­verzekering van opdrachtnemer in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis(sen). Eventuele samenloop van opdrachten wordt in dit verband als één geval aangemerkt.
8.4.    Voor zover de aansprakelijkheidsverzekering in enig geval geen recht op uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot een som gelijk aan het factuurbedrag (excl. BTW) van de partij geleverde zaken, welke betrokken is bij het schadegeval.
8.5.    Iedere vordering op opdrachtnemer verjaart één jaar na de datum van levering van de met de overeenkomst verband houdende zaken.

Artikel 9 Beëindiging en ontbinding
9.1.    Opdrachtnemer is gerechtigd om haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen en de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien de opdrachtgever:
in staat van faillissement is verklaard, tot aangifte van haar eigen faillissement overgaat of verzoekt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing te verklaren, dan wel een derde een faillissementsverzoek tegen opdrachtgever indient, opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op een geheel of gedeelte van haar eigendom wordt gelegd of over gaat tot gedeeltelijke of gehele liquidatie van haar bedrijf; (in geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld dan wel, ingeval het een rechtspersoon betreft, een besluit tot ontbinding wordt genomen; nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, dan wel opdrachtgever één of meer van haar verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt; overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan; in algemene zin in al die gevallen waarin, na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.
9.2.    In de lid 1. genoemde gevallen is opdrachtnemer tevens gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat zij het verschuldigde bedrag met eventuele rente en kosten geheel heeft ontvangen.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging
10.1.  Op grond van (een) voor haar dringende reden(en) zal opdrachtnemer de verdere uitvoering van de reeds aanvaarde opdracht en de met opdrachtgever gesloten overeenkomst mogen beëindigen zonder de verplichting tot vergoeding van schade, welke dientengevolge door de opdrachtgever mocht worden geleden en onder het uitbrengen aan opdrachtgever van een mondeling of schriftelijk verslag over de reeds verrichte werkzaamheden en/of onder levering van de reeds vervaardigde zaken. Een dringende reden is een omstandigheid of gebeurtenis die zich bij of door opdrachtgever voordoet, waardoor het voor opdrachtnemer naar algemeen aanvaarde maatstaven en verkeersopvattingen in redelijkheid niet langer gevergd kan worden de overeenkomst verder te laten voortduren.
10.2.  De opdrachtgever is gehouden aan opdrachtnemer de reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken te vergoeden.

Artikel 11 Overmacht
11.1.  Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hieronder in ieder geval begrepen ziekte onder directie en/of personeel of door of namens opdrachtnemer ingeschakelde derden, molest, brand, staking, technische bedrijfsstoornissen, overheidsmaatregelen, oorlog, onlusten, epidemie of pandemie, dan wel iedere andere onvoorziene omstandigheid waardoor het voor opdrachtnemer redelijkerwijs niet mogelijk is om voor (tijdige) uitvoering van de opdracht zorg te dragen, geeft opdrachtnemer het recht ofwel de met de opdrachtgever overeengekomen termijn van uitvoering van de opdracht te overschrijden, dan wel de gesloten overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.
11.2   Ontbinding van (een gedeelte van) de overeenkomst geeft opdrachtnemer desalniettemin het recht om aanspraak te maken op vergoeding van het gedeelte van de opdracht dat reeds is uitgevoerd.

Artikel 12 Rechten van intellectuele eigendom
12.1.  Tenzij anders is overeengekomen, is opdrachtnemer rechthebbende van intellectuele eigendomsrechten op haar aan opdrachtgever geleverde zaken en producten alsmede de samenstelling daarvan, de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en bewerkingswijzen.
12.2.  De verstrekte informatie en documentatie mag zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gepubliceerd of verspreid worden, voor welke doeleinden dan ook.
12.3.  Opdrachtgever moet aan haar verstrekte zaken als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Opdrachtgever mag hiervan geen kopieën behouden.

Artikel 13 Privacy
13.1     Opdrachtnemer respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en van haar afnemers. Zij zorgt ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van een bestelling of het verzenden van een nieuwsbrief.
13.2     Persoonsgegevens zullen door afnemer niet worden verstrekt aan derden, behalve als hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door afnemer en als dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.
13.3     De website van opdrachtnemer kan koppelingen naar andere websites en eventuele sociale media bevatten. Opdrachtnemer heeft geen invloed op het privacy beleid van eventuele sociale media en andere dan haar eigen websites en is hiervoor niet verantwoordelijk.

Artikel 14 Ongeldigheid bepalingen/wijzigingen
14.1.  Als om wat voor redenen dan ook één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig, vernietigbaar of ongeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort gelden. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om afspraken te maken over bepalingen die dienen te gelden en die de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.
14.2.  Opdrachtnemer is gerechtigd om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en wijzigingen met onmiddellijke ingang op alle overeenkomsten en aanbiedingen van toepassing te verklaren. Opdrachtgevers zullen over de wijzigingen schriftelijk worden geïnformeerd.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1.  Op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten, leveringen en overeenkomsten van, alsmede op de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2.  De burgerlijke rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg van geschillen kennis te nemen, tenzij opdrachtnemer anders verkiest.

Artikel 16 Depot 16.1.  Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als "algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Bredase Kaarsenfabriek B.V.
16.2.  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20099193 en treden in werking met ingang van 1 mei 2020. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met opdrachtgever, tenzij de voorwaarden tussentijds door opdrachtnemer worden gewijzigd en zulks ter kennis van opdrachtgever wordt gebracht.

Breda, mei 2020