PRIVACYVERKLARING 

Dit privacybeleid geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens bij het gebruik maken van onze diensten.

Bredase Kaarsenfabriek is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van onze privacyverklaring is altijd beschikbaar op aanvraag.

Welke gegevens verzamelen we over je?
* contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
* betalingsinformatie en betalingsgeschiedenis
* bestelgegevens
* geslacht
* leeftijd en geboortedatum
* kopie ID,A1 document,visum, limosa….


Voor welke gelegenheden en doeleinden gebruiken we je gegevens?
Bredase Kaarsenfabriek gebruikt bij de volgende gelegenheden je persoonlijke gegevens: bij je bestelling, voor onze klantenservice, voor onze leveranciersservice, voor onze facturatiedienst, voor onze eigen ontwikkeling en verbetering, bij wettelijke verplichtingen zoals checkinatwork… We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om je bestelling of levering van diensten bij Bredase KaarsenfabriekX te beheren. We gebruiken je persoonlijke gegevens om je betalingen te beheren. Klantenservice Je persoonlijke gegevens gebruiken we om je vragen te beantwoorden en om klachten af te handelen. Met je persoonlijke gegevens kunnen we je ook technische ondersteuning bieden via e-mail en telefoon. We kunnen je ook zelf contacteren als er een probleem is met je bestelling/dienst. Ontwikkeling en verbetering Bredase Kaarsenfabriek wil zichzelf, haar diensten, producten en systemen voortdurend verbeteren. Voor dit doel zullen we je persoonlijke gegevens registreren en bewaren. We analyseren je gegevens hiervoor niet op individueel niveau, alle verwerkingen zullen worden uitgevoerd op gepseudonimiseerde gegevens. Zo kunnen we onze diensten gebruiksvriendelijker maken en ons productaanbod verbeteren. Vervulling van wettelijke verplichtingen Wij zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan verplichtingen in wetten, rechterlijke uitspraken en beslissingen van autoriteiten. Dit omvat het gebruik van je persoonlijke gegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en te verifiëren om de boekhoudregels na te leven. Preventie van misbruik en criminaliteit We gebruiken je persoonlijke gegevens voor verliespreventiebeheer door ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden worden nageleefd en om misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen. Jouw persoonsgegevens kunnen enkel rechtmatig door ons worden gebruikt en verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: * Het gebruik van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt gesloten. * We beschikken over je uitdrukkelijke en vrije toestemming om je gegevens voor een bepaald doel te gebruiken. * Het gebruik van je persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. * We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken. Hoe lang bewaren we je je gegevens? We bewaren je gegevens enkel zolang als dat nodig is met het oog op de doeleinden en gelegenheden zoals hierboven omschreven. Met andere woorden, we bewaren je gegevens zolang je een actieve klant bent of totdat je je toestemming om je gegevens te bewaren intrekt. Waar bewaren we je gegevens? De persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen worden in de Europese Economische Ruimte (“EER”) bewaard. Je gegevens zullen nooit buiten XX voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om je onze diensten te verstrekken. Welke categorieën van derden vind je onder de titel “Wie heeft toegang tot je gegevens?”. Wie heeft toegang tot je gegevens? Enkel onze werknemers die toegang nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, krijgen toegang tot je gegevens. Deze personen handelen onder toezicht en onder verantwoordelijkheid van XX. Daarnaast doen we ook beroep op externe leveranciers die voor ons bepaalde verwerkingen uitvoeren zodat we jou onze producten en activiteiten kunnen aanbieden, zoals IT-diensten, financiële, boekhoudkundige, logistieke en soortgelijke andere diensten. Aangezien deze externe leveranciers in het kader van de door ons gevraagde diensten toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens, hebben we technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat jou persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt en gebruikt voor de doeleinden en gelegenheden zoals hierboven beschreven. Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten. Wat zijn je rechten? Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Je kunt Bredase Kaarsenfabriek contacteren om je persoonlijke gegevens te ontvangen via e-mail. Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je altijd het recht om je toestemming op elk ogenblik in te trekken. Wanneer Bredase Kaarsenfabriek je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en digitaal formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend. Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen. Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens die door Bredase Kaarsenfabriek zijn verwerkt, te laten wissen. We kunnen echter wel persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden vereist zijn. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wanneer deze gegevens verwerkt worden met het oog op statistische doeleinden, ingeval van redenen die met je specifieke situatie verband houden. Je hebt het recht om te vragen dat Bredase Kaarsenfabriek de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden: * als je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, kan je om een beperking van de verwerking vragen gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van deze persoonsgegevens te controleren. * als de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en je ons in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan. * als je bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking, zullen wij deze verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van jou. * als wij de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen. Je kan onze klantenservicemedewerkers die je verzoeken in verband met je hierboven vermelde rechten behandelen, bereiken via info@bredase kaarsenfabriek.nl.